Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122540 | 51%)

Ano

Ne (117738 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240278Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Pelhřimov

Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli. Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

Správné sestavení MAP povede k/ke

Co přinese MAP základním a mateřským školám?

Očekávané výstupy MAP

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

Upozornění:

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt.

V plánu mohou být navrženy i aktivity, které jsou následně uplatnitelné v žádostech o podporu ze strany nadací, místních samospráv nebo krajských a státní dotačních programů nebo jiných operačních programů.

Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR a popř. pro krajské akční plány. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě sběru výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme všem základním a mateřským školám v SO ORP Pelhřimov zapojení se do přípravy a realizace MAP.

ZŠ a MŠ tím získají přímou možnost ovlivnit dokumentem, který pro ně bude v budoucnu závazný a bude řídit jejich možnosti čerpání dotačních podpor.

Dokumenty

Neznámý typ

Prezentace MŠMT

Prezentace MŠMT k realizaci MAP
Stáhnout dokument - MAP.pptx (464kB 140B)
PDF

Postupy zpracování MAP

Popis postupu zpracování místních akčních plánů
Stáhnout dokument - Priloha_2_Postupy_MAP.pdf (1MB 287kB 309B)
PDF

Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Výzva pro podávání žádostí o dotaci na vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání
Stáhnout dokument - Vyzva_02_15_005.pdf (462kB 502B)

Kontaktní formulář