Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (22702 | 53%)

Ano

Ne (20110 | 47%)

Ne

Celkem hlasovalo: 42812


Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006513

 

 

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Účelem projektu je vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Pelhřimov (71 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020.

Cílem projektu je podpořit procesy plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Pelhřimov prostřednictvím efektivního plánování při aktivní účasti všech relevantních aktérů v území. Dojde tím ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních a dalších navazujících služeb v ORP Pelhřimov. 

Součástí projektu bude také šetření potřebnosti v poskytování služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a následných služeb pro tuto cílovou skupinu.

MAS Šipka zapojí do procesu plánování veřejnost i relevantní aktéry, aby došlo k podpoře partnerství na celém území a naplánované aktivity mohly být následně v území realizovány.

Za tímto účelem bude zřízena organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb:

1.     Koordinační skupina (tvořena realizačním týmem projektu a zástupci z řídící skupiny)

2.     Řídící skupina (tvořena zástupci členů z řad poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů a dalších dotčených osob působících v oblasti SS)

3.     Pracovní skupina (obce, NNO, příspěvkové organizace obcí v soc. oblasti, příjemci a potenciální příjemci podpory v oblasti soc. služeb).

Všichni zainteresovaní aktéři se budou podílet na celém procesu plánování. Dojde tak k tvorbě regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Zároveň vznikne úzká spolupráce mezi obcemi a krajem.

Fotogalerie

Kontaktní formulář