Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (23427 | 53%)

Ano

Ne (20737 | 47%)

Ne

Celkem hlasovalo: 44164


Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006513

 

 

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Účelem projektu je vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Pelhřimov (71 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020.

Cílem projektu je podpořit procesy plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Pelhřimov prostřednictvím efektivního plánování při aktivní účasti všech relevantních aktérů v území. Dojde tím ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních a dalších navazujících služeb v ORP Pelhřimov. 

Součástí projektu bude také šetření potřebnosti v poskytování služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a následných služeb pro tuto cílovou skupinu.

MAS Šipka zapojí do procesu plánování veřejnost i relevantní aktéry, aby došlo k podpoře partnerství na celém území a naplánované aktivity mohly být následně v území realizovány.

Za tímto účelem bude zřízena organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb:

1.     Koordinační skupina (tvořena realizačním týmem projektu a zástupci z řídící skupiny)

2.     Řídící skupina (tvořena zástupci členů z řad poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů a dalších dotčených osob působících v oblasti SS)

3.     Pracovní skupina (obce, NNO, příspěvkové organizace obcí v soc. oblasti, příjemci a potenciální příjemci podpory v oblasti soc. služeb).

Všichni zainteresovaní aktéři se budou podílet na celém procesu plánování. Dojde tak k tvorbě regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Zároveň vznikne úzká spolupráce mezi obcemi a krajem.

 

Dokumenty

PDF

Organizační a jednací řád SPRSS

Stáhnout dokument - Organizační a jednací řád SPRSS.pdf (972kB 131B)
PDF

Zápis z pracovní skupiny Služby pro seniory

Stáhnout dokument - Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Služby pro seniory“.pdf (793kB 379B)
PDF

Zápis z pracovní skupiny Služby pro zdravotně a mentálně postižené

Stáhnout dokument - Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Služby pro zdravotně a mentálně postižené“.pdf (790kB 1022B)
PDF

Zápis z pracovní skupiny Duševní zdraví

Stáhnout dokument - Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Duševní zdraví“.pdf (744kB 925B)
PDF

Zápis z pracovní skupiny Rozvoj ostatních SS

Stáhnout dokument - Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Rozvoj ostatních SS“.pdf (740kB 927B)

Fotogalerie

Kontaktní formulář