Anketa

Znáte úlohu MAS Šipka v regionu?

Ano (122539 | 51%)

Ano

Ne (117738 | 49%)

Ne

Celkem hlasovalo: 240277Místní akční skupina  se spolu s občany, obcemi, podnikateli, veřejnou správou a neziskovými organizacemi podílí na rozvoji venkova, zemědělství a získává finanční podporu z EU a národních programů pro svůj region metodou LEADER. Cílem je zlepšit kvalitu života a životního prostředí na venkově. 

Více informací o MAS najdete ZDE

Metoda řízení LEADER

Metoda řízení LEADER (dále jen LEADER) je osa dotačního programu: Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen PRV). PRV vyplývá z fondu Evropské unie s názvem European agriculture fund of rural development, často známého pouze pod zkratkou EAFRD. Tato část dotační struktury je zaměřena pouze na organizace typu místní akční skupina.

Metoda řízení LEADER  má následující rozdělení na opatření a podopatření; dle pravidel:

Implementace místní rozvojové strategie

Realizace projektů spolupráce

Pokud chce místní akční skupina získat jakoukoli podporu z osy IV. LEADER, musí nejdříve splnit základní podmínky pro podání žádosti o tuto podporu. Jedinou možností, jak se může organizace vyhnout splnění těchto podmínek a zároveň získat nějakou podporu z osy IV. LEADER je, že se stane partnerskou organizací MASky, která tyto podmínky plní v rámci realizace projektu v opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Metoda řízení leader

Metoda řízení leader je založena na základních principech, jako je přístup zdola nahoru, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, ucelená místní rozvojová strategie, inovativnost, síťování a spolupráce.

Přístup zdola nahoru:

Přístup zdola znamená, že z iniciativy místních subjektů jsou zakládány tzv. místní akční skupiny, jejichž prostřednictvím lidé žijící a pracující v daném území, znající jeho historii, potřeby a možnosti, rozhodují o dalším vývoji regionu (rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám).

Partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem

Partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem se myslí spolupráce mezi obcemi a jimi, popřípadě krajem zřizovanými organizacemi za veřejný sektor a místními podnikateli, občanskými sdruženími a jednotlivými občany za sektor soukromý. Toto partnerství by nemělo být pouze v té míře, že jsou všechny tyto subjekty sdružené v jedné organizaci, ale především v tom, že v této organizaci mají stejná rozhodovací práva a stejnou měrou se podílejí na její činnosti a stejnou měrou užívají požitky vzniklé jejich činností.

Ucelená místní rozvojová strategie

Každá organizace pracující na principu řízení leader by měla mít jasně určené své zájmové území, které je jednotné a komplexní především z hlediska jeho přírodních, technických a ekonomických zdrojů. V místní rozvojové strategii by měly být jasně specifikovány společné cíle a řešení problémů daného území s ohledem na jeho potenciál a zdroje.

Inovativnost

Při dosahování cílů stanovených v místní rozvojové strategii by organizace měla přistupovat k inovativním postupům vyplývajících z možnosti využití místních zdrojů a mezisektorového partnerství.

Síťování

Organizace pracující s metodou řízení leader by měly spolu vytvářet partnerské sítě a vyměňovat si své zkušenosti, možnosti řešení problémů a způsoby dosahování cílů. K tomuto účelu lze v České republice využít organizací, které se vytvářením těchto sítí zabývají. Jsou to například Spolek pro obnovu venkova nebo Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s.

Spolupráce

Některé organizace mají shodné cíle nebo se jejich plánované projekty dotýkají více území, proto je dobré v těchto případech vyhledat podobnou organizaci ze zájmového území a navázat s ní spolupráci.

Definice metody leader:

Metoda řízení leader mobilizuje místní subjekty, aby si uvědomily problémy svého regionu a začaly se starat o jeho budoucnost. Pojetí metody řízení leader musí uplatňovat přístup k územnímu rozvoji jako decentralizovaný, integrovaný a založený na principu „zdola – nahoru.“

Metoda řízení leader pracuje s výměnou a přenosem zkušeností a vytvářením sítí otevírá venkovské oblasti dalším regionům, dokáže vzít v úvahu akce malého rozsahu, neboť pro navrhovatele malých projektů jsou k dispozici administrativní, odborní a finanční odborníci (animátoři území, facilitátoři, poradci, administrátoři, ...).

Kontaktní formulář